ลงทุนหุ้นเกษตร กับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ลงทุนควรทราบ

เมษายน 2, 2024
ลงทุนหุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร เป็นอีกหนึ่งประเภทหุ้น ที่เจาะจงไปในบริษัท ที่ผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งชนิดหุ้นที่ครอบครอง ส่วนแบ่งการตลาดที่สูง มีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไรบ้าง ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับ หุ้นเกษตร พร้อมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ลงทุนควรทราบ

หุ้นเกษตร คืออะไร ?

หุ้นเกษตร คือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท ที่ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อปศุสัตว์ ไปจนถึงสินค้าที่เกิดจากการแปรรูป จากวัตถุดิบทางการเกษตร กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางการเกษตร เช่น อาหารกระป๋อง ทุเรียนกวน เนื้อแดดเดียว เป็นต้น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร จะเป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบ ทางด้านการเกษตรโดยตรง หรือเป็นบริษัทแปรรูป ในเชิงอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวก็ได้ หรือเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรมทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป ก็ได้เช่นกัน

ความสำคัญของ ภาคการเกษตร

ภาคการเกษตร เป็นส่วนที่สำคัญต่อการบริโภค ต่อประชาชนทั่วโลก สินค้าเกษตรคืออาหาร ที่มนุษย์นั้นต้องบริโภคทุกวัน เพื่อดำรงชีวิต ถือเป็นปัจจัย 5 ที่สำคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นแล้วหากสินค้าเกษตรขาดแคลน หรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ โลกอาจจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร

สินค้าเกษตรที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

 1. ข้าว เป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย ที่มีการบริโภคสูงที่สุด ใช้บริโภคร่วมกับอาหารอื่น ในประเทศไทยมีการปลูกข้าวคิดเป็น 43.7% ของพื้นที่ทางเกษตรทั้งหมด [1]
 2. ผลไม้ มีหลากหลายชนิด มีความนิยมแตกต่างกันตามภูมิภาค ตามประเทศ และวัฒนธรรม ผลไม้เป็นอาหารหลักที่สำคัญในภาคการเกษตร ที่สามารถบริโภคได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่านการแปรรูป
 3. ไข่ไก่ ต้องยอมรับว่าอาหารหลายชนิดบนโลกนี้ มีส่วนผสมของไข่ไก่ เพราะไข่ไก่นั้นให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูง แถมยังมีรสชาติที่อร่อย
 4. เนื้อไก่ เป็นอาหารให้โปรตีนสูง ที่ใช้ประกอบอาหาร เพื่อบริโภคพร้อมกับข้าว เป็นเนื้อที่มีความนิยมสูงที่สุด หากเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ

สถิติการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ในปี พ.ศ. 2566

 1. ผลไม้ มูลค่าการส่งออก 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 25.9% จากสินค้าเกษตรทั้งหมดในประเทศ
 2. ข้าว มูลค่าการส่งออก 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วน 19.2% ของสินค้าเกษตรทั้งหมด
 3. ไก่ มูลค่าการส่งออก 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนเป็น 15.2% ของสินค้าเกษตรทั้งหมด
 4. มันสำปะหลัง มูลค่าส่งออก 3.7 พันล้าน เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนเป็น 13.8% ของสินค้าเกษตร
 5. ยางพารา มูลค่าส่งออก 3.6 พันล้าน เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนเป็น 13.6% ของสินค้าเกษตร

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท [2]

จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรมีการผลิต และการส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในการ ลงทุนหุ้นเกษตร จึงถือเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าสูง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคของประชากรโลก

จุดเด่นในการ ลงทุนหุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร มีจุดที่โดดเด่น แตกต่างจากการลงทุนหุ้นชนิดอื่นอย่างเช่น หุ้นน้ำ และ หุ้นยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. มีบริษัทให้เลือกลงทุนเยอะ ทางเลือกในการ ลงทุนหุ้นเกษตร มีสัดส่วนของบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศที่มาก จึงทำให้มีทางเลือกสำหรับนักลงทุน ในการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัว รวมถึงช่องทางกระจายความเสี่ยง
 2. สินค้าเกษตรมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุด สินค้าเกษตรมีข้อได้เปรียบตรงที่มีอุปสงค์อยู่ตลอดเวลา ทำให้สินค้าค่อนข้างขายได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ หรือในประเทศที่ขาดแคลนอาหาร
 3. เติบโตได้ไวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความต้องการในสินค้าเกษตรไม่ได้คงที่ แต่มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามเหตุการณ์หรือวิกฤต จึงทำให้บางครั้งสินค้าเกษตรก็มีความต้องการอย่างก้าวกระโดด เช่น ในภาวะสงคราม จนทำให้สินค้าขาดตลาด
 4. การสนับสนุนจากภาครัฐ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมเยอะ จึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่ภาครัฐจะเข้าแทรกแซง ช่วยเหลือ อุดหนุนในสินค้าเกษตร ซึ่งบางครั้งก็ได้เกิดผลดีกับผู้ที่ ลงทุนหุ้นเกษตร ในบางกรณี

จุดด้อยในการ ลงทุนหุ้นเกษตร

มีดีก็ต้องมีร้าย มีเด่นก็ต้องมีด้อย ในการ ลงทุนหุ้นเกษตร ไม่ได้มีแต่จุดเด่นเสมอไป แต่ก็มีจุดด้อยด้วยดังนี้

 1. มีคู่แข่งเยอะ การมีบริษัททางเลือกให้เราลงทุนหุ้นได้หลายตัว ก็เป็นผลเสียเช่นกัน บริษัทเหล่านี้ย่อมมีการแข่งขัน ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า และราคา ที่ส่งผลไปถึงการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
 2. การผลิตสินค้าเกษตรมีความเสี่ยง ภูมิอากาศ ความร้อน ความชื้น โรคระบาด ภัยแล้ง มรสุม และปัจจัยภายนอกทางธรรมชาติอื่นๆ เข้ามาส่งผลโดยตรงต่อการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผลผลิตเสียหาย ปริมาณลดลง หรือคุณภาพด้อยลง
 3. การสนับสนุนจากภาครัฐ บางครั้งก็ทำให้เสียผลประโยชน์ การกำหนดเพดานราคาของสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปหลายชนิด ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากกว่า บางครั้งก็ทำให้บริษัทผู้ผลิต หรือตัวหุ้นเกษตร เจอผลกระทบในแง่ลบได้
 4. สินค้าเกษตรมีการเน่าเสีย จุดที่แตกต่างของ สินค้าเกษตร กับสินค้าชนิดอื่น ก็คืออายุของมัน หากสินค้าเหล่านี้ ไม่ถูกนำไปจำหน่าย ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไว คุณภาพย่อมลดลงไปตามระยะเวลา รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้การขนส่งล่าช้า ก็อาจะก่อให้เกิดความเสียหาย ในส่วนนี้ได้
 5. มีความเสี่ยงสูง ลงทุนหุ้นเกษตร หรือหุ้นชนิดใดก็ตาม ย่อมเกิดความเสี่ยง ที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นธรรมดา

การเติบโตของ หุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรโลกเฉลี่ย 250 คน ในทุกๆ 1 นาที [3] เทียบกับอัตราการตายที่มีน้อยกว่า จึงทำให้ปัจจุบันนี้ มีการเกิดของประชากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องการบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น แหล่งผลิตอาหาร และแปรรูปอาหาร จึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นเกษตร รวมถึงเงินทุนในการ ลงทุนหุ้นเกษตร มีการเติบโตมากขึ้น จากเหตุผลที่ผู้คนต้องการบริโภคมากขึ้น ซึ่งข้อมูลการเติบโตในภาคเกษตรย้อนหลังช่วงที่ผ่านมา มีตัวเลขดังต่อไปนี้

 • 2564 เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.0%
 • 2565 เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.2%
 • 2566 เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.7%

ที่มา : AEO ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร [4]

จะเห็นได้ว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ สินค้าเกษตรยังคงมีแนวโน้มเติบโต ถึงจะเป็นการเติบโตในลักษณะถดถอย แต่การถดถอยนี้ชี้ให้เห็นว่า โลกของเราต้องพบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจาก สภาวะโลกร้อน ดังเช่น วิกฤตราคาโกโก้ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างหุ้นเกษตร ในต่างประเทศ

ลงทุนหุ้นเกษตร กับหุ้นในต่างประเทศ มีหลายบริษัทการเกษตร ในต่างประเทศ ที่มีการเติบโตดี ในหัวข้อนี้เราจะยกตัวอย่าง หุ้นต่างประเทศ เฉพาะตัวที่น่าสนใจมาส่วนหนึ่งดังนี้

1. Lamb Weston Holdings

เป็นบริษัทของอเมริกา ที่ผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่าง มันฝรั่ง นม มีโกดังสำหรับสินค้าเกษตรอยู่หลายประเทศทั่วโลก เช่นในอเมริกา ยุโรป และแคนาดา มีมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Lamb Weston Holdings

2. Bunge Limited BG

เป็นบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ก่อตั้งขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอเมริกา มีมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Bunge Limited BG

3. Ingredion Incorporated

เป็นบริษัทที่ผลิต และแปรรูปข้าวโพด รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สินค้าส่วนใหญ่เน้นส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียอย่าง ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการตั้งสำนักงาน และโกดังย่อยของบริษัท มีมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น Ingredion Incorporated

4. Darling Ingredients Inc

เป็นบริษัทจัดหา วัตถุดิบทางการเกษตร สำหรับเพื่อใช้แปรรูป ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเป็นซัพพลายเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป บริษัทมีมูลค่าของหุ้นที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้น Darling Ingredients Inc

5. Sime Darby Plantation Berhad

บริษัทน้ำมันปาล์มที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก สินค้าหลักคือ น้ำมันปาล์มแปรรูปบรรจุขวด สำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงต้นทางแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆด้วยเช่นกัน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้น Sime Darby Plantation Berhad

ตัวอย่างหุ้นเกษตร ในประเทศไทย

สำหรับการ ลงทุนหุ้นเกษตร ในประเทศไทย เราก็มีตัวอย่างบริษัทในไทยที่ส่งออกในระดับโลก ที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1. CPF Wordwide

ชื่อไทยก็คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่เรารู้จักกันดีนั้นเอง มีทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หลากหลายชนิด ส่งออกไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น CPF

2. Thai Union Group (TU)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลักคืออาหารแช่แข็งสำเร็จรูป จำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องทั้งหลาย เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ส่งออกสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปไปหลายประเทศทั่วโลก

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น TU

3. SunSweet PCL (SUN)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เน้นการผลิต แปรรูป และส่งออกข้าวโพดหวานของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วประเทศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของหุ้น SUN

สิ่งที่ควรทราบก่อนการ ลงทุนหุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร มีข้อมูลบางอย่างที่นักลงทุนควรทราบ ก่อนที่จะลงเงินสำหรับซื้อหุ้นนี้ รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวที่ช่วย ให้นักลงทุนเข้าใจหุ้นชนิดนี้มากขึ้น

 • ลงทุนหุ้นเกษตร คือการลงทุนใน หุ้นวัฏจักร หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีความผันผวนได้ง่าย ไปตามราคาในท้องตลาดของสินค้าเกษตร ซึ่งจะมีการขึ้น และลง เป็นแบบวัฏจักร การทำความเข้าใจเพิ่มเติมในหุ้นวัฏจักร จะช่วยให้หาเวลาที่เหมาะสม สำหรับการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เข้ามามีผลกระทบกับหุ้นโดยตรง แม้ว่าบริษัทจะผลิต และส่งออกสินค้าที่มีความต้องการสูง แต่เมื่อใดก็ตามที่อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ย่อมส่งผลต่อราคาซื้อขาย ผลกำไรบริษัท และหุ้นของบริษัทได้โดยตรง
 • ปัจจัยภายนอกมีผลมากเกินไป และไม่สามารถควบคุมได้เลย พวกสภาพอากาศ ภัยพิบัติ โรคระบาด สงคราม รวมถึงวิกฤตต่างๆ ส่งผลกระทบต่อหุ้นเกษตรในระดับที่สูงกว่าหุ้นชนิดอื่น ท่านต้องรับความเสี่ยงกับสิ่งที่คาดฝัน และคาดเดาอะไรไม่ได้กับการ ลงทุนหุ้นเกษตร
 • เทรนการบริโภคอาหาร ยุคหลังมานี้ผู้คนนิยมบริโภคอาหารคลีน หรืออาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น การติดตามเทรนของโลก รวมถึงนโยบายของบริษัท ในการกำหนดแนวทางกลุ่มเป้าหมาย มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของหุ้นประเภทนี้
 • เทคโนโลยีด้านการเกษตร ยิ่งเทคโนโลยีด้านนี้สูงขึ้น ย่อมส่งผลให้หุ้นชนิดนี้ได้รับประโยชน์ ทั้งในแง่ต้นทุนที่ลดลง ผลผลิตมากขึ้น หรือคุณภาพที่มากขึ้น การติดตามบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตร รวมถึง หุ้นเทคโนโลยี จะช่วยให้รู้ทิศทางในแวดวงการเกษตรได้กว้างมากขึ้น

หุ้นวัฏจักร คืออะไร ?

หุ้นวัฏจักร เป็นหุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา แบบเป็นวัฏจักร ช่วงเวลา สภาพอากาศ ฤดูกาล เข้ามาเป็นตัวกำหนดราคาเหล่านี้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ราคาของน้ำแข็ง และไอติม ในฤดูร้อนราคาจะแพงขึ้น ตรงกันข้ามกับในฤดูหนาว ที่ราคาจะถูกลง เป็นต้น

ความเกี่ยวข้องของ หุ้นวัฏจักร กับการ ลงทุนหุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร

สินค้าเกษตรเกือบทุกชนิด จะมีฤดูกาลสำหรับเพาะปลูก เมื่ออยู่ในฤดูกาลเพาะปลูก ที่ยังไม่เกิดผลผลิต ย่อมมีสินค้าตัวนั้นในตลาดน้อย หรือแทบไม่มี ทำให้สินค้าเกษตรชนิดนั้นมีราคาแพง แต่หากเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ที่มีสินค้าตัวนั้นออกมาขายในตลาดมาก ราคาก็จะถูกลง

ผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่ได้คงที่ทั้งปี และมีราคาผันผวนไปตามฤดูกาล ของสินค้าเกษตรชนิดนั้น ราคาในตลาดนี้ ย่อมไปส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท การทำกำไรของบริษัท ดังนั้นแล้ว หุ้นวัฏจักร จึงมีความเกี่ยวข้องกับ หุ้นเกษตร โดยตรง

สรุป ลงทุนหุ้นเกษตร

ลงทุนหุ้นเกษตร เป็นอีกหนึ่งประเภทหุ้น ที่มีการเติบโตค่อนข้างดี ถึงแม้ในช่วงวิกฤตอย่าง โควิด-19 ที่ผ่านมาจะทำให้หุ้นประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง เพราะผู้คนอยู่แต่บ้าน ไม่ได้ออกมาซื้อของ หรือบริโภคนัก ส่วนทิศทางในอนาคตของหุ้นประเภทนี้ เราคงต้องจับตาดูกันต่อไป

อ้างอิง

[1] Krungsri. (June 7, 2023). อุตสาหกรรมข้าว 2566-2568. Retrieved from krungsri

[2] Chainat. (March 1, 2023). สถิติการส่งออกสินค้าเกษตร ของไทยปี 2566. Retrieved from chainat

[3] Brandage. (February 2, 2023). การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโลก. Retrieved from brandage

[4] AEO. (2021-2024). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร. Retrieved from opsmoac

การไม่หยุดอยู่กับที่คือคติประจำใจ ผมชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงมีความสนใจในเกมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้มีความวิเศษที่ทำให้ผมประทับใจ และอยากจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
PGslot
เว็บเดิมพันอันดับ 1 คาสิโนสดออนไลน์ เสมือนอยู่ในคาสิโนจริง มีรูปแบบการเดิมพันมากมาย Pgslot สล็อตออนไลน์ ทำกำไรง่าย ได้เงินจริงจากเว็บตรง เว็บเดียวจบ จากค่ายดัง ทั่วทุกมุมโลก รองรับทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ฝาก - ถอน อัตโนมัติทุกขั้นตอน เว็บเดิมพันที่ดีที่สุดในประเทศไทย
Pgslot-homeหน้าหลักPgslot-promotionโปรโมชั่นPgslot-LoginPgslot-registerสมัครสมาชิกPgslot-กิจกรรมกิจกรรม
line-Pgslot